Kotihoito

Kotipalvelu

Kotipalvelu auttaa sinua päivittäisissä toimissa kuten sängystä nousemisessa, wc-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja syömisessä. Avustamme sinua myös lääkehoidossa.

Seuraamme kotikäynneillä terveydentilaasi. Kotihoitoon voi kuulua myös lääkärin määräämää sairaanhoitoa, jos et voi käyttää muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluja.

Avoklinikka Nojassa on panostettu erityisesti palvelun kiireettömyyteen, korkeaan laatuun, asiakkaan yksilölliseen huomioimiseen sekä hoidon turvallisuuteen.

Meillä on periaatteena nimetä asiakkaalle omahoitaja, tämä parantaa hoidon laatua kun asiakkaan tarpeet ovat tuttuja eikä asioita tarvitse käydä joka kerta uudestaan läpi. Hoitajien vaihtuvuus on pieni, joten tiedät aina ennakkoon kuka kotikäynnille on tulossa seuraavaksi.

 

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito sisältää niin lääkehoitoa kuin hoitoa tukevaa yhteistyötä.

Kotisairaanhoidon palveluun kuuluvat esimerkiksi:

 • Sairaanhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja neuvonta
 • Laboratoriokokeet
 • Ompeleiden ja hakasten poistot
 • Haavanhoidot
 • Verensokerin mittaus
 • Verenpaineen mittaus
 • Katetrin vaihtaminen ja huuhtelut
 • Muistitesti
 • Korvahuuhtelut
 • Lääkehoito (myös injektiot)


Palveluseteliasiakkaat

Mikä palveluseteli on?

Palveluseteliä käytetään tilapäisen tai säännöllisen kotihoidon tarpeessa oleville asiakkaille tai omaishoidontuen piirissä oleville hoitajille. Palvelusetelin myötä asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan palveluntuottajan yksityisten palvelusetelipalveluja tuottavien yritysten parista.

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1311/2003). Palvelusetelipalveluja tuottavien yritysten toiminnan laatua valvovat kunta ja aluehallintoviranomainen.

Lue lisää palvelusetelistä täältä.

Kuinka hyödynnän palveluseteliä

 • Palveluseteliin oikeutettu henkilö voi ostaa Avoklinikka Nojalta palvelusetelillä henkilökohtaista hoitoa tai huolenpitoa ja sosiaalipalveluita. 
 • Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle kotipalvelulle, omaishoidon sijaispalvelulle ja vammaisen henkilökohtaisen avun järjestämiselle. 

Kotipalvelussa kuuluvia tehtäviä mitä palvelusetelillä voidaan tehdä: 

HOIVA voi sisältää esim. 

 • Päivittäinen hygienian hoito 
 • Suihkuapu 
 • Pukeutuminen 
 • Ruokailussa avustaminen 
 • Kodin turvallisuudessa ja esteettömyydessä ohjaaminen 
 • Henkinen ja fyysinen vireys 
 • Pienimuotoinen siistiminen: isommat roskat pois, tiskaaminen, järjestely 
 • Vaatehuolto 
 • Asiointi- ja saattoapu 

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

 • Lääkehoito 
 • Sairaanhoidolliset toimenpiteet: katetrointi, vs-mittaus, insuliinin pistäminen 
 • Terveydentilan seuraaminen ja kirjaaminen: RR, paino, testien teko (BDI, MMSE). 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaispalvelulaissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto edellyttää, että kunnan tai kaupungin kotipalveluohjaaja on arvioinut asiakkaan palvelutarpeen ja laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman johon on määritelty palvelun sisältö ja määrä yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa tämän omaisten kanssa.

Palvelusetelipäätöksessä kaupunki tai kunta sitoutuu maksamaan kotihoidon kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan. 

Mahdollisista tuntihinnan ylittävistä osuuksista asiakas huolehtii itse (omavastuuosuus).

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan bruttotulot ja kotitalouden henkilömäärä sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettyjen palvelutuntien määrä.

Omaishoidon palveluseteli

Omaishoitaja voi käyttää palveluseteliä hankkiakseen omaiselleen tarkoituksenmukaiset palvelut lakisääteisen vapaansa ajaksi (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, § 4). Palveluseteliä voi hakea omaishoitaja, jolla on toimeksiantosopimus kunnan kanssa. 

Lomitussetelin voi käyttää myös siivoukseen.

Palvelusetelin hakeminen

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan oman kunnan tai kaupungin kotihoidon kautta, sopimalla tapaamisen kotipalvelu- tai omaishoidonohjaajan kanssa. Kotipalvelu- tai omaishoidonohjaaja päättää palvelusetelin myöntämisestä laaditun palvelusuunnitelman ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Asiakas voi halutessaan hankkia palveluntuottajalta omarahoitteisia lisäpalveluja, joita palveluseteli ei kata. Näistä palveluista on mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä eli veroetua.

Palvelusetelin käyttäjän asema

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakas- ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen kaupungille tai kunnalle sekä palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.